Eriba Science Hall

Om het on­derzoek van ERI­BA op een le­ven­di­ge, uit­no­di­gen­de ma­nier aan de be­zoe­kers te pre­sen­te­ren, zijn oplos­sin­gen ont­wor­pen en ge­re­a­li­seerd met een ho­ge ma­te van in­ter­ac­tie, voor zo­wel de web­site als de ex­hi­bits.

Er is ge­bruik ge­maakt van ge­a­van­ceer­de HTM­L5-tech­no­lo­gie, cloud sto­r­a­ge en dy­na­mic ima­ge sequen­cing. De ge­brui­ker kan door het men­se­lijk li­chaam scrol­len, waar­bij de di­ver­se on­derzoeks­ge­bie­den van ERI­BA wor­den ver­dui­de­lijkt met fei­ten, vi­deo’s en aan­vul­len­de in­for­ma­tie.

Zo rei­zen wij via de huid, on­der an­de­re langs bloed­cel­len, chro­mo­so­men en het DNA. Naast de web­site werk­ten wij ook met ERI­BA sa­men aan di­ver­se ex­hi­bits van de Sci­en­ce Hall, waar het pu­b­liek door mid­del pro­jec­ties op glas­pla­ten met touch fo­lie op een in­ter­ac­tie­ve ma­nier kan ken­nis­ma­ken met de we­reld van de bi­o­lo­gi­sche ver­ou­de­ring.